مهلت ارسال اصل مقالات : 28 آبان 96
مهلت واریز هزینه ها :
5 آذر 96
برگزاری کنگره : 19 آذر 96 
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهممهلت ارسال اصل مقالات : 28 آبان 96
مهلت واریز هزینه ها :
5 آذر 96
برگزاری کنگره : 9 آذر 96 

اعلام نتایج داوری :
حداکثر تا 7روز پس از ارسال مقاله