مهلت ارسال اصل مقالات : 24 دی 96
مهلت واریز هزینه ها :
28 دی 96
برگزاری کنگره : 17بهمن 96 
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهممهلت ارسال اصل مقالات : 24 دی 96
مهلت واریز هزینه ها :
28 دی 96
برگزاری کنگره : 17بهمن 96 

اعلام نتایج داوری :
حداکثر تا 7روز پس از ارسال مقاله