مهلت ارسال اصل مقالات : 24 دی 96
مهلت واریز هزینه ها :
28 دی 96
برگزاری کنگره : 17بهمن 96 
Home > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

سرکار خانم  دکتر رضوان مشاهری فرد

سرکار خانم دکتر منیژه بهامیریان

 جناب آقای دکتر محمد علی کاظمی تبار
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی خراسان رضوی


 جناب آقای دکتر عاطی عبیات


جناب آقای دکتر حسین عزیزی نژاد

 

جناب آقای دکتر مهدی دهقانی سلطانی

 

جناب آقای دکتر حسین عزیزی نژاد